Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s platnými právními předpisy pro potřeby internetového obchodu www.monturashop.cz

Každý spotřebitel by měl věnovat náležitou péči výběru výrobku, tak aby výrobek plně vyhovoval jeho potřebám. Zákazník vždy vezme v úvahu pravidla užívání a správné údržby zboží a je si vědom následků, které z případného nesprávného užívání a údržby mohou plynout. Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů a to bez udání důvodu. V případě využití této možnosti, prosím zvolte postup vrácení (odeslání, zabalení) v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny níže.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

Nárok na uplatnění reklamace vzniká, pokud se vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době vada. Za vadu nelze považovat takovou změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla během záruční doby v důsledku jeho opotřebení nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu se považuje změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

NÁROK NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE ZANIKNE:

  • neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
  • zboží bylo poškozeno opotřebením či nadměrným zatěžováním
  • zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

Zákazník k uplatnění reklamace zašle vyčištěné a hygienicky nezávadné zboží s dokladem o zakoupení na adresu: OUT - SPORT s.r.o., Jamnická 82, Staré Město u F-M, 738 01. Reklamaci je povinen zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy se vada objevila. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo zabezpečeno proti poškození během přeprav, nejlépe však v původním nepoškozeném obalu. Záruční doba je 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen blíže specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje ( opravu, výměnu, slevu). Zvolené právo z odpovědnosti za vady zboží nemůže kupující dodatečně měnit, nedohodl-li se s prodejcem jinak. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30-ti dnů ode dne uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. Pokud byla reklamace oprávněná má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně ve stanovené lhůtě provedena tj. do 30 kalendářních dnů, popř. doba na které se prodávající a kupující dohodli. Charakteru vady posuzuje prodávající. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Kupující má tedy právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může požadovat výměnu zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Týká-li se vada jen součástí věci, může požadovat výměnu součástí. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


NEODSTRANITELNÉ VADY

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli). Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo má možnost odstoupit od kupní smlouvy.
Také v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, není-li možné pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepovažuje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Vyřízení reklamace


1) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

2) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3) Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9) U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1.1. 2015.

flag
flag
flag
Monturacz.cz all rights reserved 2015, Ecommerce solutions BINARGON.cz
:
: